meester Henk - LESSEN
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Het Midden-Oosten met z'n Islamitische landen is tot lang bezet geweest door Europese landen. Toen deze "weggingen" bleef er een machtsvacuüm achter. Er wordt nog steeds getracht die op te vullen.
Na de "Arabische lente", die in Tunesië begon, proberen Islamitische groeperingen de macht te krijgen in N-Afrika en het Midden-Oosten. Ook in Europa kenden we vroeger godsdienst "oorlogen".
De "Arabische Lente" begon in Tunesië en spreidde zich uit naar Libië (waar wapens "vrij" kwamen), Egypte , Jemen en Syrië. De oude machtshebbers waren door het Westen ondersteund (om olie of Israël).
(Advertentie voor leraar of ouder)

De soennieten en de sjiieten raakten verdeeld toen de profeet Mohammed in 632 overleed. De soennieten meenden dat de meest bekwame man onder de volgelingen van Mohammed hen moest leiden. Dat was zijn schoonvader Abu Bakr.

De sjiieten vonden dat zijn schoonzoon en neef Ali dat moest doen.

 

Abu Bakr volgde uiteindelijk Mohammed op, maar Ali regeerde later kort als vierde kalief. De kloof tussen de twee groepen werd permanent toen de zoon van Ali, Hussein, samen met zijn familie door de troepen van de soennitische kalief werd afgeslacht in Karbala in 680. De soennieten monopoliseerden alle politieke macht en de sjiieten keerden zich tot hun imams voor geestelijk leiderschap.

Tijdens de oorlogen tussen de soennieten en de sjiieten in de 7e, 8e en 9e eeuw werden 12 sjiitische leiders vermoord. De sjiieten denken echter dat Allah de laatste, 12e imam heeft verborgen, dat hij nog leeft en eens vrede zal brengen.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Vandaag geloven 1,6 miljard moslims dat Allah de enige god is en Mohammed zijn profeet was. Ze volgen allen de vijf pilaren van de Islam en vereren hun heilig boek, de Koran. Van hen is 80 procent soennitisch.

Religieuze verschillen tussen hen en de sjiieten omvatten onder andere:

 - Soennieten hechten veel meer belang aan de 'soenna', de overleveringen van het leven van Mohammed. Sjiieten beschuldigen hen daarom van dogmatisme en menen dat dit leidt tot extremistische sektes zoals het wahabisme.

Sjiieten zien hun ayatollahs als reflecties van god op aarde. Voor sommige soennieten is dit regelrechte ketterij.

Kalifaat

Emiraat

Sultanaat

Sharia

Sjiieten

Soennieten

Yezidi's

Mohammed

Islam

(Advertentie voor leraar of ouder)

"ISIS" staat voor Islamitische Staat in Irak en al-Sham en is een op al-Qaeda geïnspireerde  groepering die is begonnen in Irak.

Ze streven naar een islamitisch emiraat waarin de sharia van kracht is."

 

"De regering van premier Nuri al-Maliki wordt gedomineerd door sjiieten en door zijn steeds autoritairdere optreden voelden soennitische stammen in het westen van Irak, in de provincie al-Anbar, zich buitengesloten. Dus kon ISIS daar stevig voet aan de grond krijgen."

Het islamitisch recht is geen recht in westerse zin. Er is geen sprake van wetboeken die bedoeld zijn om conflicten te voorkomen en, in het uiterste geval, te beslechten.

Sharia is in de eerste plaats een religieuze plichtenleer die het menselijk handelen in wereldse en religieuze zaken bepaalt, zowel in de relatie van mensen onderling als van mens tot God.

Hoewel het eindoordeel over het menselijk handelen door de Koran bij God gelegd wordt, omvat de sharia ook sancties om het juiste handelen af te dwingen wanneer daar een maatschappelijk belang mee is gediend.

Sultan is een hoge rang binnen de moslimadel (een kalief staat nog hoger op de ladder) en komt overeen met prins, koning of keizer, al wordt de titel gewoonlijk niet vertaald. Een sultan staat aan het hoofd van een sultanaat.

Jezidi's zijn aanhangers van een syncretistische geloofsovertuiging waarin men christelijke, islamitische (sjiitische), zoroastrische, manicheïstische, mithraïstische en heidense elementen terugvindt.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Het ultieme doel van Al Qaida is het stichten van een Verenigd volk naar het model van het voormalige kalifaat.


Al Qaida richt zich daarbij naar eigen zeggen in eerste instantie op islamitische landen die in de ogen van Al Qaida onvoldoende volgens de regels van de islam geleid worden. In deze landen wil Al Qaida het regime vervangen door 'n op moslimfundamentalisme gebaseerd regime, wat onder andere de invoering van de sharia inhoudt.


De organisatie ziet de invloed van het Westen, vooral de Verenigde Staten en Israël, als strijdig met dit doel.

Al Qaida wil daarom alle westerse invloed uit moslimlanden verbannen.

 

Een kalifaat is een staat die geregeerd wordt door een kalief, dat wil zeggen een opvolger van de islamitische profeet Mohammed.


Een kalifaat staat in rang boven een sultanaat en een emiraat.

Een emiraat is het rijk van een emir of een sjeik.

 

Een emiraat verwijst naar een provincie of rijk dat door een prins bestuurd wordt. Een regio in Saoedi-Arabië die door een emir bestuurd wordt, wordt bijvoorbeeld een emiraat genoemd.

 

In het Arabisch kan de term emiraat gegeneraliseerd worden voor ieder soort provincie van een land dat bestuurd wordt door een lid van de heersende klasse. Een voorbeeld van dit laatste is de Verenigde Arabische Emiraten. Dit is een land dat bestaat uit zeven zelfstandige emiraten, ieder bestuurd door een sjeik of emir.

 

Zelfstandig kan ook, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij Qatar.

Emir is een adellijke of vorstelijke titel gebruikt in islamitische landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.


Oorspronkelijk was het een eretitel die gegeven werd aan nakomelingen van Mohammed, via zijn dochter Fatima Zahra.


In later tijden werd de titel in bredere zin gebruikt, bijvoorbeeld als titel voor stamhoofden van bedoeïenen van Arabië en edelen en functionarissen van het Ottomaanse Rijk.